MESLEKİ ÜYELİKLER 

Türk Tabipler Birliği
Türk Nöroşirürji Derneği
Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği